Metodika turistických informačních center

Turistická informační centra (TIC) jako součást informačního systému cestovního ruchu České republiky
Definice
TIC má charakter veřejné služby, poskytované na základě společenské objednávky státní správy a samosprávy jako součást informačního systému cestovního ruchu, jenž zahrnuje:
 • odbornou pracovní sílu
 • technické prostředky a vybavení (prostory, počítače, software, telekomunikační prostředky
 • provozní finance
 • obecně platné systémové normy a pravidla včetně základních standardů rozsahu a kvality poskytovaných služeb
Obsah činnosti TIC
 1. Hlavní činností TIC je bezplatné poskytování informací veřejnosti v souladu s filozofií zákona č.106/99 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, a to v rozsahu a kvalitě specifikované pro příslušnou kategorii TIC.
 2. Doplňkovou činností TIC jsou služby poskytované za úplatu, např. prodej upomínkových předmětů, vstupenek, průvodcovské služby, směnárna, kopírování, činnosti reklamní, poskytování speciálních informací, tvorba a organizování turistických produktů,...
Vícezdrojové financování TIC
 1. Náklady na hlavní činnost, tzn. bezplatné poskytování informací veřejnosti, je nutno hradit z veřejných zdrojů dle stanoveného kalkulačního vzorce např. příspěvkem v určité výši na každou hodinu provozní doby pro veřejnost od státu, samosprávy a z výtěžku vlastní doplňkové činnosti.
 2. Náklady na doplňkovou činnost jsou plně hrazeny ztržeb za tuto činnost.
 3. Pro realizaci konkrétních projektů lze vněkterých případech usilovat o získání financí od soukromých investorů, z grantů či dotací zveřejných zdrojů.
Společenský význam TIC
TIC je nejdůležitějším článkem praktické propagace města, okolního regionu i celého státu s ekonomickým přínosem. Jeho úkolem je zdarma poskytnout návštěvníkovi všechny důležité informace a navázat s ním lidsky přívětivý kontakt, aby byl při pobytu spokojen, aby jeho pobyt byl co nejdelší, aby v regionu zanechal co největší útratu a aby se do něj i opakovaně vracel.
Informační gesce TIC
Rozsah a obsah poskytovaných informací TIC pro danou kategorii je vyplývá ze společenské objednávky a obvyklého standardu v ČR a zemích EU. V minimální variantě zahrnuje:
 • informace pro turisty a návštěvníky
 • informace pro místní občany
Právní forma TIC
Rozhodující je rozsah a kvalita poskytovaných služeb v hlavní činnosti, tzn. při bezplatném poskytování informací, a nikoli právní forma existence TIC, jež může být v ČR:
 • příspěvkovou či rozpočtovou organizací státní správy
 • orgánem samosprávy
 • příspěvkovou nebo rozpočtovou organizací samosprávy
 • obecně prospěšnou společností
 • zájmovým sdružením právnických osob
 • nadací či fondem
 • občanským sdružením
 • společností s ručením omezeným
 • akciovou společností
 • veřejnou obchodní společností
 • družstvem
 • fyzickou osobou
Vztah kzákonu č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Tento zákon upravuje poskytování informací povinnými subjekty obecně, tzn. že se vplném rozsahu vztahuje i na oblast turistických informací. Pokud TIC není povinným subjektem ze zákona, mělo by - podle našeho názoru - na sebe převzít přesně vymezený okruh povinností z tohoto zákona při výkonu veřejné služby bezplatného poskytování informací na základě smlouvy spovinným subjektem, tzn. s orgánem státní správy nebo územní samosprávy.
Živnostenské listy
Zřizovatel TIC si musí na živnostenském úřadě vyřídit živnostenské listy na všechny činnosti, které provozuje samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání (pokud nejsou splněny všechny tyto podmínky, živnostenský list není pro danou činnost nutný).
Místo a nájemní smlouva
Pro provozování je nejvýhodnější prostor patřící městu, který je umístěn vpřízemí na frekventovaném místě vcentru a přístupný zulice. Velmi důležitá je možnost informace veřejnosti o nabídce provozovaných aktivit a zboží prostřednictvím výlohy nebo alespoň vitríny (co není vidět, to se neprodá). Vzhledem kpožadavkům živnostenského úřadu je nutno na dveře umístit informace o provozovateli (jméno, adresa, telefon/, otvírací dobu - lze upravovat). Tento prostor je vhodné pojistit proti vloupání a aktuálním živlům.
Vybavení nábytkem
Při návrhu vybavení TIC je třeba mít na mysli počet a organizaci pracovišť. Je třeba vyčlenit prostor pro:
 • pracoviště operátora informačního systému spočítačem
 • jednací místo pro styk sklientem (stolek a 3 židle)
 • prodejní pult spokladnou (navrhnout s policí na tašku zákazníka)
 • prodejní regály
 • příruční sklad
 • sociální zázemí (věšák na kabáty, police na tašky, vařič na kávu, stolek na nádobí, lednička)
 • prostor pro další kancelářskou techniku (telefon, fax, kopírka, videopřehrávač, rádio)
Umístění nábytku by mělo zaručovat všem pracovníkům i návštěvníkům dostatečné prostory pro pohyb. Jako podlaha se osvědčuje dlažba, která se dá snadno setřít. Vzhledem k velké frekvenci zákazníků se nedoporučují jakékoliv koberce. Zhoršují prašnost prostředí, která výrazně zvyšuje poruchovost počítačů a působí i zdravotní problémy.
Výzdoba
Na stěnách prostoru by měla být na přístupném místě dostatečně velká mapa města, případně i okolního regionu pro názornou práci se zákazníkem. Není na škodu i velká letecká fotografie historického centra města.
Další výzdoba by měla být zaměřena na propagaci daného regionu formou:
 • plakáty
 • obrázky
 • fotografie
Je dobré nezapomenout na trochu zeleně - v případě nedostatku světla i umělé.
Energie, telefon
Provozovatel samostatného TIC musí uzavřít smlouvy s dodavateli energie (voda, plyn, elektřina) a zřídit telefonní linky - perspektivně 2-3.